Функции на дирекцията:

 • Осигуряване на обществения ред, сигурността, защитата на населението при бедствия, аварии, инциденти и други извънредни ситуации.

 • Осъществява взаимодействие със службите на МВР по дейностите, свързани с обществения ред и защитата на населението.

 • Организира и провежда ефективни мероприятия за недопускане, предотвратяване, пресичане и разкриване на правонарушенията с цел осигуряването на добър обществен ред, безопасност и спокойствието на гражданите.

 • Осъществява оперативна координация и набелязване на мероприятия за подобряване на обществения ред със съдействието на общинските предприятия и търговски дружества.

 • Организира и координира дейностите по изпълнението на задачите на звено „Общинска полиция” СДВР и Столична община по договора между СДВР и Столична община.

 • Съвместно със звено „Общинска полиция” разработва годишен план за оказване на съдействие на дирекциите и службите на СО за проверки на сигнали на граждани и други органи за извършени правонарушения.

 • Организира изпълнението на Решенията на СОС и на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, отнасящи се до реда и спокойствието на гражданите.

 • Анализира изпълнението на подписаното споразумение между СОС, СО и СДП за подобряване на обществения ред и реализация на стратегията „Полицията в близост до обществото” и набелязване на нови мероприятия, в съответствие с обстановката в столицата.

 • Създава организация за обсъждане на проекти, представени от неправителствени организации, свързани с подобряване на обществения ред, защита на законните права и свободи на гражданите.

 • Обсъжда възможностите на ЧОФ за взаимодействие с общинските администрации и СДП, с оглед подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите.

 • Оказва съдействие на общинските структури за извършване на ефективен контрол по работата на охранителните фирми, осъществяващи охраната на общинските обекти, относно изпълнение на договорите задължения.

 • Осъществява сътрудничество с чуждестранни общински структури, работещи по охраната на обществения ред и сигурността на гражданите.

 • Извършва проверки на охранителния процес в общинските обекти и дава предписания за подобряване работата и отстраняване на констатираните нарушения, съгласно утвърдена методика и годишен график. Изготвя периодични доклади до кмета на СО.

 • Участва в подготовката на документацията и провеждането на конкурси по ЗОП за охрана на обекти на СО.

 • Координира дейността на столичните центрове за превенция срещу престъпността.

 • Организира работата и дейността на оперативен дежурен център и видеонаблюдение. Приема, обработва и анализира постъпили сигнали и инциденти от работното място на дирекция „Национална система 112”. Обработва и докладва на кмета постъпилата информация от дежурния по съвета за сигурност на Столична община.

 • Извършва охранително обследване относно необходимостта от изграждане на видеонаблюдение и изготвя предварителен финансов разчет. Оказва методически контрол и помощ, и участва в работата по проектиране, изграждане, внедряване и управление на системата за видеонаблюдение на общинските учебни и детски заведение, общински паркове, градски градини, подлези, обектите със социални функции и др. обекти с обществена значимост .

 • Извършва наблюдение на територията на общинските обекти, свързани към системата за видеонаблюдение. Създава и актуализира база данни за събития от наблюдаваните обекти. Обменя информация със СДВР, свързана с масови прояви и констатирани правонарушения в района на наблюдаваните обекти. Наблюдава и контролира управлението на системата за видеонаблюдение в общинските обекти. Провежда планирано обучение за работа със системата за видеонаблюдение на охранителите и администрацията в наблюдаваните общински обекти.

 • Осъществява координация между Столична община и органите на реда по охраната и сигурността при провеждане на масови мероприятия и с цел защита живота и здравето на гражданите и недопускане на инциденти по време на провеждането им.

 • Приема и обработва постъпили уведомления и заявления за масови мероприятия, организира срещи с организаторите и съгласува тяхното провеждане.

 • Изготвя становища във връзка с провеждането на масови мероприятия и предлага на кмета на Столична община решения, свързани с опазването на живота, здравето и имуществото на гражданите.

 • Осигурява оперативната координация и взаимодействие при провеждане на масови мероприятия и участва пряко при провеждането им.

 • Организира изпълнението на основните дейности, функции и задачи, свързани със защита на населението на Столична община при бедствия, аварии и извънредни ситуации, съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия.

 • Организира планирането на защитата при бедствия на общинско ниво. Координира изработването на плановете за защита на населението при бедствия за всяка от специфичните опасности характерни за Столична община и подпомага кмета на СО при въвеждането им в изпълнение. Активно участва в разработване на плана за защита при бедствия съвместно с представители от Столична община, ведомства и юридически лица и др., имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината. Подготвя общинския план за защита при бедствия за приемане в Столичния общински съвет.

 • Предлага на кмета методология за обучение на служителите от общинската администрация, учебните и детски заведения и населението.

 • Планира средства за създаване на запаси от индивидуални средства за защита на служителите от общинската администрация и населението в общината.

 • Участва в изработване на националната и общинска програми за защита при бедствия, като определя целите, задачите и приоритетите за срок от 5 години.

 • Осъществява взаимодействието и координацията със съставните части на Единната спасителна система при запазване на тяхната институционалност и организационна принадлежност.

 • Поддържа непрекъсната готовност за приемане и предаване на сигнали, съобщения и информации за възникнали бедствия, тяхната оценка и организиране на незабавни дейности.

 • Подготвя необходимите документи за провеждане на щабни тренировки, учения, занятия и други форми по защитата на населението при бедствия, взаимодействието и координацията с ЕСС.

 • Участва в тренировките за установяване състоянието на общинската комуникационно-информационна система и готовността на оперативните дежурни за реагиране при бедствия. Поддържа в готовност за работа комуникационно-информационната система за своевременно оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или възникнало бедствие.

 • Осигурява и разпространява на гражданите необходимата информация за предприетите мерки от СО по въпросите за защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации.

 • Изгражда и оборудва доброволното формирование на Столична община за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях. Сключва договори с доброволците, застрахова ги срещу злополука настъпила при или по повод изпълнение на договорните им задължения, осигурява доброволците за социални рискове, както и осигурява тяхното обучение. При обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари или извънредни ситуации осигурява заплащането на доброволците за сметка на републиканския бюджет по условия, ред и размери определени от Министерски съвет.

 • Изработва и предлага на кмета на СО проекти на заповеди, решения и други регламентиращи документи, относно обявяване на бедствено положение за цялата или част от територията на общината.

 • Организира и участва в работата на комисии за извършване оценка на риска, провеждане на превантивни мероприятия с цел недопускане и/или намаляване на последиците от бедствия и аварии. Събира, анализира, обобщава и изпраща необходимите документи за възстановяване на щетите до Областния управител и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане – МС.

 • Планира и предлага необходимите финансови средства за включване в общинския бюджет за провеждане на превантивна дейност, изпълнение на задачите и мероприятията залегнали в плана за защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации. Внедрява иновационни проекти и осигурява резерв за неотложни и непредвидени разходи свързани със защитата на населението.

 • Предлага организирането, координирането и провеждането на превантивни дейности за недопускане или намаляване на последиците от бедствия.

 • Изработва и предоставя на кмета на СО проект на заповед за създаване на Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, организиране на взаимодействие и координация. Предлага въвеждане в изпълнение на плана за защита при бедствия, както и обявяване на бедствено положение на територията на СО.

 • Изработва ежегоден доклад за извършената дейност по защитата на населението при бедствия и го предоставя на Областния управител.

 • Организира и осъществява обмена на информация с Оперативния център на ГД „ПБЗН” – МВР, ЕЕНСП - 112, СДВР, СУПБЗН, Общинска полиция, Столичен инспекторат, дежурните по райони и общински фирми и предприятия.

 • Организира и осигурява оперативно денонощно дежурство за поддържане готовност на Столична община, районите и кметствата за оповестяване при кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

 • Разработва годишен план за работа на Столичния съвет по сигурност.

 • Разработване и поддържане в готовност за изпълнение на Плана за привеждане в готовност за работа във военно време, Военновременния план.

 • Организиране на практическата дейност по създаване на организация за защита на населението при пожари на територията на Столична община и в сградите на Столичната общинска администрация.

 • Организиране цялостната дейност по поддържането в готовност за работа на специалните обекти (основен, запасен и временен пункт за управление и радио – предавателен център). Предлага използване на доброволното формирование на СО за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в дейностите по защитата.

 • Предлага мероприятия и организация за предоставяне на възстановителна помощ на населението при бедствия, временно извеждане и предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица.

 • При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, ръководени от кмета на СО, организира обмена на информация за тяхното провеждане до МВР.

 • Осъществява методическо ръководство на експертите от районните администрации и търговските дружества с общинско участие по въпросите на защитата на населението при бедствия и аварии.

 • Организира работата и участие в комисиите по чл. 73 от ЗИИЗС и чл. 170 от ЗИНЗС.

 • Подпомага областния Пробационен съвет по изпълнение на наказанието пробация, съгласно ЗИНЗС.

 • Отсрочва от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, съгласно военновременното щатно разписание.

 • Осъществява методическо ръководство и контрол на експертите от районните администрации и търговските дружества с общинско участие, имащи военновременни задачи по въпросите за отбранително – мобилизационната подготовка.

 • Организира дейността на ситуационния център на Столична община за управление при извънредни ситуации и обучение на състава.

 • Планира и разпределя бюджетните средства по отбранително – мобилизационна подготовка.