Актуално състояние на хидротехническите съоръжения на територията на гр. София