Система за следене на радиационния фон на територията на Столична Община

Легенда:

µSv/h – микросиверта за час – системна единица за измерване на радиационен фон

До 0,36µSv/h – нормален радиационен фон
 От 0,36µSv/h до 0,72µSv/h – повишен радиационен фон
 Над 0,72µSv/h – радиационния фон е над нормите