Доброволците са инструктирани от директора на дирекция „Обществен ред и сигурност Красимир Димитров и разполагат с необходимото оборудване на аварийни дейности. Кметът на София Фанъдкова ги изпраща със задачата да помагат на хората за разчистване на дворовете и разрушените къщи след бедствието

 

 


 

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия,Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци

и Решение № 28/27.01.2011 г. на Столичния общински съвет

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

набира доброволци

за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на критични ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии

 

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:

·        навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение
·        физически и психически здрави
·        неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
·        с умения за работа в екип
·        способни да поемат отговорностНеобходими документи за кандидатстване :

 

1.     Формуляр за кандидатстване (по образец);
2.     Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3.     Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4.     Свидетелство за съдимост;
5.     Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6.     Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7.     Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
8.     Актуална снимка (с размери  3,5/4,5 см)
9.     Копие от лична карта;
10.   Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника;
11.   Копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такава

 

 

Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на Столична община -  ул. „Московска” № 33.