Разработват се от експерти на дирекцията, представители на други ведомства и юридически лица, имащи отношение към защитата при бедствия.