Print 

От 14 до 16 май, в гр. Вилнюс, Литва се проведе Втора международна конференция на общинските полиции. Тя предоставя отлична възможност за показване и обсъждане на основните предизвикателства, които стоят пред общинските полиции и други институции, отговорни за безопасността и сигурността.
Също така на конференцията се обръща внимание на отражението на дребни закононарушения върху безопасността на града, като не само оказват негативно влияние на имиджа, сигурността и благосъстоянието на града, но също така водят и до престъпления.
Целта на конференцията е представяне и сравняване на настоящата ситуация и проблеми, обмен на добри практики, споделяне на иновации и намиране на решения.
Участие в конференция взимат значителен брой държави, сред които Испания, Литва, Латвия, Естония, Швеция, Полша и други.
Столична Община бе представена от директор на дирекция „ОРУОМПЗБ“ – Красимир Димитров и началник звено – сектор „Общинска полиция“ Стефан Георгиев Стефанов.