Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“ организира посещение на кмета на Столична община в Столично управление ПБЗН. Посещението е с цел проверка на силите и средствата за реакция при горски пожари на ПБЗН, дирекция „ОРУОМПЗБ“ и „Доброволното формирование“ към Столична община.